| רלדא לבזיא | גרבנזור ןואיל | ביבש יקימ | דליפמולב | ןמטוג הלא | שטירב בדנ | ייק ינוט
ןויכרא הרזע תובוגת היקנילה תוברת טרופס ןיזגמ תושדח ישאר ףד ישאר ףד
דליפמולב לע ברקה

ריזחהל ביבא לת תייריע תעבות ,םינש 37 ירחא
אל תורדתסהב .שדוח ה ףוסב דליפמולב תא הילא
20 םישרוד םה :החיתפ תייריכ .ברק ילב ונפתי
םייוציפ רלוד ןוילימ
לש הירוטסיהב םשריהל דיתעש םוי אוה ,'99 סרמב 20-ה
עגרכש תורמל - הרושכ להנתי לכה םא .דל יפמולב ןוידטציא
לגרודכה לכיה רומא - םירבדה ינפ ויהי ךכ אלש הארנ
.ביבא לת תייריע לש התולעבל רובעל ילארשיה

ירחא ,תורתוכל ןוידטציאה בוש הלע ,ילמס המכ ,רבעש עובשב
תא ריבעהלו תויתיבה לע רתוול הטילחה א"ת לע ופה תלהנהש
תובקעבש ונעט הלהנהב .ןג תמר ןוידטציאל יביבא לתה יברדה
וניא דליפמולב לש ובצמ ,הרטשמה םהילע הליטהש תולבגהה
וגיצה לארשי תרטשמב .קחשמל םיסיטרכה אולמ תריכמ רשפאמ
ךות ,םילק םיצופיש לש הלחתה םג היפל ו ,הנוש הסריג
וא ךכ .אלמ רושיא ךרוצל הקיפסמ התיה ,םכשמהל תובייחתה
.ןוידטציאה לש עוערה ובצמ לשב קחשמ לטבתה ,הנושארל ,ךכ

,'62 תנשב ,ומיקה דליפמולב ןוידטציא תא .הירוטסיה תצק
לש ויתוברוח לע ,דליפמולב ןרקו ביבא לת ב חרמב תורדתסהה
ןיא ךכ לעו ,שרגמה לש וחטש .יגולותימה שרגמה ,"הסאק"
דע תור דתסהל ותוא הריכחהש ,ביבא לת תייריעל ךייש ,חוכיו
.'97 רבוטקוא שדוחל

דחא לכל .םירע ישאר השולש ביבא לתב ופלחתה ןורחאה רושעב
המלש .רוכחה שרגמה לש ודיתעל רשאב ולשמ ןו זח היה םהמ
,תויביבא לתה תוצובקה ו קחשי ובש ,ינוריע שרגמ לע םלח טהל
התיה תרעושמה תולעה .םידרפנ םינומיא ישרגמב ונמאתיש
תינכותהו ,אל ףסכ ,היה ןוזח ,ליגרכ .רלוד ןוילימ השימחכ
.הזנגנ

תרבח תחת ,שרגמה לע תפתושמ תולעבש אקווד רבס אולימ ינור
םג לבא ,םלוה ןורתפ הווהת ,ףתושמה סכנה תח בשהו לוהינ
דעומ ףוס ,'97 רבוטקוא .עוציב ידיל םירבדה ועיגה אל םעפה
תא ך יראהל המיכסה היריעהו ,עיגה ,תורדתסהל הרכחהה
תוריחבה ועיגה רבכ ךכ רחא .תפסונ הנשל הריכחה
.תוילפיצינומה

ירחא רצק ןמז .תומולחב קפתסה אל יאדלוח ןור ,וימדוקכ אלש
בתכמ היריעה שאר חלש ,'99 ראוניב 19-ב ,דיק פתל סנכנש
לת בחרמב תורדתסהה לש ן "לדנה תרבח ,"רצב" תרבחל ימשר
םחתמה תוחתפמ תא ריבעהל תורדתסהה תשקבתמ ובו ,ופי-ביבא
.'99 סרמב 20-מ רחואי אל ,רמולכ .םוי 60 ךותב היריעל
המו חטשהש עבוקה ,הריכחה םכסהב ףיעס לע וססבתה היריעב
,דליפמולב תייגוס .הפוקת ה םותב היריעל ורזחי וילע יונבש
.הערכהל הבורק התיה ,םינש לש תויחד ירחא

ינפל ושגפנ ,הכ דע םסרופ אלש ,םוטמיטלואהו בתכמה תובקעב
ר"וי םע ,ןופק לאירא ,היריעה ל"כנמו יאדלוח ןור שדוחכ
,לטיבא לאומש ,תור דתסהה רבזג ,ץרפ רימע ,תורדתסהה
הרו צב םיניינע רוגסל ידכ ןמלג ןושרג םילעופה תצעומ ריכזמו
.תדבוכמ

וריכה םנמא םה .המחלמל ןנוכתהל םייתניב וקיפסה תורדתסהב
ליבקמב ךא ,שרגמה לע היריעה לש התוכזב יבמו פב הנושארל
47 ךשמב ועיקשהש םיפסכל םאתהב ,םייוציפל השירד וביצה
תיפסכ השירדב רבודמ .ףטושה ולועפתבו ןוידטציאב הנש
הנשל יצחו לקש ןוילימכב תדמאנ דליפמולבב העקשהה .הדבכנ
ללוכ ,הנש 47-ב םוכסה תלפכמ .תפטוש הקוזחת ךרוצל
רלוד עברו ןוילימכ ועיקשה '92-ב קר) תיתשתב תועקשהה
תורדתסהה לש השירדל איבהל הלוכי - (ןודעומבו גגב ,זוקינב
.רלוד ןוילימ 20-כ ךסב יוציפל

תונעטב ןודי ,יאמשב רזעייש ,ררוב יכ םכוס השיגפה לש הפוסב
יתש תומייק ,תאז תמועל ,יוניפה ךיראת לע .יוציפל תורדתסהה
.תורדתסהה לש היינשהו היריעה לש תחא :תורתוס תואסרג

םתא עובשה ףוסב ,ןמלג ןושרג ,א"ת ילעופ תצעומ ריכזמ
?םינפתמ


.ררוב רטש עובקל ךירצ לבא ,לומתא תונפתהל ןכומ ינא"
."זרוזמ ךילהל וכחי ש רמוא ןויגיהה

.סרמב 20-ב ונפתת אל ,תורחא םילמב

."םירבדה ןיב רשק םייקש רורב לבא ,היעב םיווהמ אל ונחנא"

.ץרחנ רתוי הברה עובשה עמשנ ,היריעה ל"כנמ ,ןופק לאירא
."תוחתפמה תא תחקל םיאב ונחנא סרמב 20-ב" :ןופק

?תורדתסהה תושירדב טילחה ררובש ינפל ,םתס הככ

."דבוכי ,םכוסש המ .רשק אלל"

.יאנת אלל תוחתפמ ולבקתש רורב שממ אל ,עגרכ

."םכסהב דומעיש ,דבוכמ דסומב רבודמש ענכושמ ינא"

םידבועה לש םרכשב תאשל תורדתסהה הכישממ ,םייתניב
אל לבא ,סוכה לש אלמה יצחה לע רבדמ ןמלג ןושרג .ןוידטציאב
לש סיכב רקיעב זכרתמ קירה יצחה .קירה יצחה תא םג חכוש
ם חתמ םג ילוא ,חילצי דליפמולב םגד םא" :ןמלג .תורדתסהה
הנעשנ היריעהש רוכזל ךירצ .ינוריע שרגמל ךופהי ןיקשיסוא
םירעל דוגינב ,ןוידטציא המיקהש תורדתסהה לע הנש 50 ךשמב
אל דחא לקש .םישרגמ היריעה ה מיקה םש ,םילשוריו הפיח ומכ
הז .הנונרא ונתי אמ םיעבות דועו ,םינשה לכ היריעהמ ונלביק
."הנונרא וניגב םיעבותש ץראב ידיחיה שרגמה

?םימלשמ םתאו

.תוררובה אשונל סנכיי הז םגו ,םינוילימ לש בוח רבטצה .אל"
אצנש בשוח והשימ םאש ,ועדיי היריעבש יאדכ , הרקמ לכב
ילב ,עקרק ולבקי םה .ה עוט אוה ,םישדע דיזנב דליפמולבמ
."שרגמ

לעופהש גאדנ ,םילעבכ" :ןופק .ימיטפוא אקווד היריעה ל"כנמ
לע הרימשל ןבומכ ףופכב ,שרגמב קחשתו ןמא תת א"ת רתכ
."ןויקינהו אשדה

יללכ בצמב אצמנ םויה לש דליפמולב ןוידטציא ?תאז ושעת ךיא
ןיא ונממ קלחב ,םיכנל השיג יכרד ןיא ,םינונזמ ו ב ןיא .ער
.םיתוריש ללכב

- םיילגרה לע ןוידטציאה תא בוש דימעהל אוה ונלש ןונכתה"
."םירחא תומוקמל םיקחשמ ורבעוי אל .יזכרמה ןוידטציאה

,רפתשהל םירומא שרגמה יאנת קר אל .ילידיא בצמ ראתמ ןופק
לת תוצובקל תיבכ ,היריעה תוסחב ,שמשי םג אוה , ףסונבש אלא
לת לעופה תלהנהב םיריכב ם ימרוגלש אלא .תורחא תויביבא
םיצחל םי לעפומ היריעה לעש ,וכרעש הקידבב ,ררבתה ביבא
ןופק .שרגמה תא סורהלו ,ירחסמ רוזאל דליפמולב תא ךופהל
.רמא ,"שממ תאזה הנעטב ןיא" .לעופה ישאר תנעט תא שיחכמ

,ןג תמרל תויביבא לתה יתש תא וחלשת םאש בשיחש ימ היה
רלוד ןויליממ הלעמל לש תוריכש הוושש ירחסמ רוזא וחיוורת
.שרגמה םוקמב ,שדוחל

תא איצוהל אל ,א"ת יבכמ תא םג ונילא ריזחהל םיצור ונחנא"
רומגנ ?שרגמה בצמ לע הרטשמה םע בירל ךירצ ה מל .לעופה
חיבשיו ,סכנה תא לעפתי ש םזי אצמנ ,תיראתמ תינכות שבגל
."ותוא

?ריבס םינמז יפצ םכל שי

היהי דליפמולב האבה הנועה תארקל רבכש ךל חיטבמ ינא"
רכינ קלח ןממל ונחנא ךרטצנ םייתניב םא םג ,רתוי בוט בצמב
."ךכמ

הגילב ןשייב יכה ר"ויה

יאמצע להנמ וא ,ימלוס דג לש שק יונימ

ןושאר ליפורפ ?הנוכשל השדח חור איביש

הדוהי ינב לש שדחה ר"ויה ,לזרב םייח לש

אוה ,הגילב רתויב םירגובמה שארה יבשוימ דחא אוה :הלאש
פתב שמשמ

ןשייבה םג הארנה לככ אוהו ,(שדוחכ) רתויב רצקה ןמזב ודיק
.לזרב םייח ,הדוהי ינב לש שדחה ר"וי ה והימ :הבושת .רתויב

לביק ,ימלוס דג לש תינוגססה ותומדל םינש ךשמ לגרתהש ימ
ףידעמ ,םילכה לא אבחנה לזרב .הלאקסה לש י נשה הצקה תא
הרוש לש טוטיצ רובעב עי זהל םיאנותיעל םרוגו םלטצהל אלש
לעופ ,וד יקפתל סנכנ זאמ .(ביגהל בריס אוה הזה רודמל םג)
םישנאה םיבר המכ דע אילפמ .ןייארתהל ברסמ ,טקשב לזרב
.ןשייבה שארה בשוי לש ליפורפה תא טטרשל י דכ ושרדנש

ןיצקכ םג רבעב תריש ,תושילשה ליחב .לימב ףולא תת ,לזרב
םיבורק תוחפה םילגעמה ידי לע ספתנ אוה .ל"הצ ב ישאר ןוימ
תורוש לא הירט החנצהכ ,םירי עצה םינקחשה ברקבו הדוהי ינבב
,לעופב .ימלוס דג לש ונוטלש ימודמדב יתחפשמה ןודעומה
להנמכ הדוהי ינבל עיגה ,וייחל 50-ה תונש ףוסב ,לזרב
ובכיכ םהב םימיב ,הנש 35-כ ינפל רב כ ,רעונה תקלחמב
רחאל .ימלוס ישיבא םג ו ללהמ ,יחרזמכ ,םיידגא תומש הדוגאב
תתומע יקיתוומ אוה .תרגובה הצובקה תא להנל לזרב רבע ןכמ
.הדוגאה לש תרוקיבה תדעווב רבח אוה הנש 16 ךשמו הדוהי ינב

,הדוהי ינב ינקחשל תובר עייס ןוימ ןיצקכ יל"הצה ודיקפתב
תא ןייפאל הצורש ימ .הדוגאה רבודכ שמיש רבכ ה רבעש הנשבו
תייריע ל"כנמ ,ירקיעה וקוסיע ל אקווד קקזנ ,לזרב לש ותומד
ונגסכ לזר ב הנומ ,ריעה תושארל תומדוקה תוריחבב .םייתעבג
הדובעה תעיסו ,םינש שמח ופלח .רלצנטש יפא היריעה שאר לש
,שקיב רלצנטש .םיבר חוכ יקבאמ םע ,דימתמ הפופצ התיה
דיקפתל תונמתהל החטבה ךות ,ת ונגסה לע רתוול םיכסה לזרבו
תיב להנמ ,י תורח דוד היריעה שאר ןגס הנומ ומוקמבו ,ל"כנמה
.יבצ ןב רפס

,תונורחאה םינשב הדוהי ינבב שבד וקקיל אלש םינקחש םג
זאמ יכ םינייצמ םיברוקמו ,ןוגהו חונ םדאכ לז רב תא םינייצמ
ריבסמ לזרב .הצובקב תיל והינ הינומרה תררוש ,ר"ויכ הנומ
סנכנ ו םישק םייפסכ םיעגרב םג קמחתמ אל ,םינקחשל םינפ
ותועצמאבש תנעוט טועימ תסריג .םיקחשמ רחאל השבלהה רדחל
רחאל םג ,הצובקב השענה לע ץוחבמ עיפשהל ימ לוס דג ךישממ
תונורחאה םינשה ךרואל םדיקש הז היה ימלוס .ודיקפתמ שרפש
.הצובקה ר בודל הנשכ ינפל ותוא הנימ ףאו ,הלהנהב לזרב תא

דואמ ברוקמ לבא ,הווהל ילוא בוט ,לזרב לש ינומרהה םילקאה
ר"ויל הקוקז הדוהי ינב" :םירדוק םיננע םג הזוח ר בכ הצובקל
,לזרבש ופיצ םלוכ .תיפסכ הניח במ הצובקה תא המידק דיעציש
קפס ןיא .תאז השעי ,םינש תורשע ךשמ רבצש םירשקה םע
חילצה אל אוה ,םייתניב ,תיפסכ לבא ,תכרעמה תא בציי אוהש
ךרואל ולש ןחבמה היהי הזו ,הצובקה תבוטל רבד טעמ כ סייגל
הצור אל ינא .תימואלב ראשית הצוב קהש החנהב ,תאז לכ .ןמז
."הגיל דרנ םא הרקי המ לע וליפא בושחל

אל שדחה ר"ויל תועדוה רפסמ .ונרפס תיבב אל ,רומאכ ,תובוגת
לש ותמסיס תויהל לכות - העונצ הצובקל ,עונצ ר" וי .ונענ
רבעמ ורובעש הארנ .התומעל תוב ורקה תוריחבה תארקל לזרב
.םייח ךרד יהוז ,המסיסל

להנמ תעידיל

שטק לש קנבה

םגש םינעוט ןקחשל םיברוקמ

.והילא דיב שטק דדוע קחשי האבה הנשב

ךרדב - יפסכה סונובה

לש ומש םע סקינה לש תוצלוח אוצמל ןתינ ןיידע קרוי וינב
ךמס לע ,םיענכושמ בכוכה לש םיבוט םירבח לב א ,שטק דדוע
קר ויהי ןדראגב שטק לש םיאבה םירוקיבהש ,ומיע תוחיש
לע א"ת י בכמ םע בורקב שטק םכסי ,הסריג התוא יפ לע .רייתכ
לכות אל יבכמ .הריירקה םות דע השעמל ,חווט ךורא הזוח
רלוד ןוילימ דע רלוד ףלא 800 -מ הלעמל שטקל עיצהל
קט-ייהה תרבחב תוינמ תליבח תויהל יופצ סונובה לבא ,הנועל
אה םינשב עייסמה ,ןויבסמ םיקסעה שיא ,דלוגניפ הירא לש
.רבוגו ךלוה בצקב יבכמל תונורח

שטק יבגלש אלא ,הרבחב תוינמ ושכר דלפנה בדנו סדוג איג
הרבחה לש תויקסעה תואצותל םאתהבש תוינמ תאצקהב רבודמ
שטק .םירלוד ינוילימ תורשע לש קתע ימוכסל עיגהל תולוכי
לב א ,יביטרופסה ודיתעל סחייתהל תועיבקב ברסמ ומצע
10 'סמ היפוג טטהלת האבה הנועב םג ,וירבח יפל ,רומאכ
.רוקמה הכותבש כ טרופסה לכיהב

"ביבא לת" לש טרופסה ןויכרא טרופסה רודמ לש םיקנילה תירפס

ביבא­לת ןותיעל תורומש תויוכזה לכ 1999 ©