Banner_2011_3.jpg

åé÷éôåòì áôééñáå÷ Donations
אסיפה כללית של עמותת הפועל אוסישקין תל אביב

מתוך ויקיפועל
אסיפה כללית של עמותת הפועל אוסישקין תל אביב
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
אסיפות כלליות בהפועל אוסישקין ת"א

אסיפה כללית של עמותת הפועל אוסישקין תל אביב הינה אסיפה של חברי עמותת הפועל אוסישקין ת"א אותה מחוייבת העמותה לקיים על פי חוק אחת לשנה לכל הפחות.
לפרטים כלליים נוספים ראה חוק העמותות באתר משרד המשפטים

תוכן עניינים

מסגרת האסיפות

כינוס אסיפות

על פי הנדרש בהוראות רשם העמותות ועל פי תקנון העמותה (חלק ד') מחוייבת העמותה לקיים אסיפה כללית של כלל החברים אחת לשנה לפחות.

התנהלות האסיפות

מספר משתתפים

ע"פ תקנון העמותה אסיפה כללית לא תיפתח אלא אם נכחו בשעת התחלתה לפחות 50 חברי עמותה או 30% מחברי העמותה, המספר הגבוה מביניהם. אם לא נכחו כמספר האלה חברי העמותה תידחה האסיפה בכחצי שעה. אם עדיין לא הגיעה מכסת הנוכחים למינימום הנדרש, תידחה התחלת האסיפה בחצי שעה נוספת ואז תתחיל ללא קשר למספר הנוכחים.

הזכות להצביע

כל חבר עמותה זכאי להצביע באסיפות הכלליות של העמותה. הקול הינו אישי ולא ניתן להעברה. לכל חבר יהיה קול אחד בלבד בהצבעה.

נושאים לדיון

ע"פ הוראות רשם העמותות מחוייבת האסיפה להכריע בנושאים הבאים:

  • בחירת יו"ר האספה
  • דו"ח ועדת ביקורת
  • אישור הדו"ח הכספי לשנה החולפת
  • אישור מינוי רו"ח ועו"ד של העמותה

בנוסף יכולה הנהלת העמותה להעלות נושאים אחרים לדיון. לא קיים נכון לספטמבר 2008 נוהל להעלאת נושאים לדיון ע"י חברי עמותה מן השורה.

רוב נדרש

ע"פ תקנון העמותה החלטות האסיפה יתקבלו ע"י רוב של המצביעים. נכון לספטמבר 2008 ישנם ארבעה חריגים לכלל זה בתקנון:

  • הדחת יו"ר ועד מנהל - ברוב של 51% מחברי העמותה
  • הדחת חבר ועד מנהל - כנ"ל.
  • שינוי שם ו/או סמל המועדון - ברוב של 75% מחברי העמותה. זאת תחת הסייג כי בכל מקרה לא יכלול הסמל החדש כיתוב בעל אופי מסחרי, וכי סמל הפועל יהווה החלק המרכזי בסמל.
  • מכירת זכויות הניהול של הקבוצה - ברוב של 2/3 מחברי העמותה. זאת תחת מספר סייגים שהעיקרי ביניהם הינו שכל הסכם או הארכת הסכם למכירת זכויות הניהול לא יעלה על תקופה של 3 שנים.

קישורים חיצונייםמסגרות הפועל אוסישקין תל אביב

המועדון | בחירות להנהלה | אסיפה כללית | הפועל הצעיר

כלים אישיים
תרומות