åé÷éôåòì áôééñáå÷ Donations
שיר העמותה

שיר העמותה
מנגינה הגבעתרון-החגיגה נגמרת
מילים מאת גל סוקולובסקי

מילות השיר

ולפעמים העמותה נסגרת

לשאול אין עוד עמותה אחרת

שלום להקצבותאך שאול איש ישר שלא יאמר נואש

יקום מחר בבוקר עם תאגיד חדשלקום מחר בבוקר עם עסק מפוברק

לקרוא לזה הפועל לקחת מענק

לקחת תקציבים מכמה עיריות ולספר מעשיותולפעמים העמותה נתבעת

על חוב עליו היא כלל אינה יודעת

וזה לא יתכןכי זה אשר תבע שקרן רמאי נוכל

את כל כספו משאול ואף יותר הרי קיבלכי זה אשר תובע רוצה רק לרמות

והוא קיבל משאול אפילו מקדמות והוא זה שלעמותה כספים חייב

אז שיחזיר אותם עכשיו

קישורים חיצוניים